top of page

Privacyreglement

 

Algemeen

Wijnmaalen Logopedie vindt het belangrijk dat de privacy van u goed is gewaarborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@wijnmaalenlogopedie.nl.

 

Artikel 1 Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens           de gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk               Wijnmaalen Logopedie

Patiënt                een patiënt van Wijnmaalen Logopedie

Verwerking        een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al                              dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,                                  structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door                                  middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,                                        afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening                                                    Gegevensbescherming)

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

 

Artikel 3 Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • het verlenen van logopedische zorg;

 • het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;

 • kwaliteitscontrole;

 • wetenschappelijk onderzoek;

 • het aangaan van een audit.

 

Artikel 4 De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de logopedische behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist heeft toegang tot de inhoudelijke gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen.

 2. De behandelend logopedist stuurt altijd na afsluiten van de behandeling of tussentijds, wanneer er een specifieke aanleiding voor is, een schriftelijk verslag naar de verwijzer en/of de huisarts. Daarnaast heeft de logopedist contact met andere professionals, die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind indien dit in het belang is van de behandeling. Door ondertekening van de behandelovereenkomst geven de ouders toestemming om informatie te delen met professionals die direct bij het kind betrokken zijn. Wanneer wij gegevens uitwisselen met derden of overleg plegen in het kader van de behandeling, zullen we u altijd vooraf verwittigen van het feit dat er overleg wordt gepleegd en gegevens worden gedeeld, zodat u per gepland contactmoment de gelegenheid hebt om vooraf uw toestemming in te trekken.

 3. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. Medewerkers van Wijnmaalen Logopedie met een autorisatie om behandelingen te declareren hebben toegang tot het elektronisch patiëntendossier, maar hebben geen toegang tot de inhoudelijke behandelgegevens.

 4. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht om te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. Dit kan gebeuren in de vorm van een audit. De verzamelde patiëntgegevens kunnen bij een audit worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Indien de praktijk ge- audit wordt, moeten enkele patiëntendossiers worden bekeken. Aan patiënten zal vooraf toestemming worden gevraagd voor het gebruik van het dossier ten behoeve van de audit.

 5. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd. Wij zullen niet meer gegevens verwerken dan nodig is voor het betreffende onderzoek. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet herleidbaar zijn tot individuele personen.

 6. Zorgverzekeraars kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. Een materiële controle is gericht op het vaststellen van de rechtmatigheid van de in rekening gebrachte zorg. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen. De zorgverzekeraars controleren op aanwezigheid van een verwijzing en type diagnose. Hierbij worden geen behandelinhoudelijke gegevens gevraagd of verstrekt.

 

Artikel 5 Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam;

 • adres- en contactgegevens;

 • geboortedatum;

 • BSN nummer;

 • nummer van het ID of paspoort;

 • (para)medische gegevens die relevant zijn voor de logopedische behandeling;

 • gegevens van psychologisch onderzoek;

 • gegeven van de school, waaronder een uitdraai van het leerlingvolgsysteem en/of andere toetsen;

 • naam huisarts/andere zorgverleners;

 • verzekeringsgegevens;

 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger.

 

Artikel 6 Rechten

 1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw behandelend logopedist, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of aan het einde van de behandeling.

 2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.

 3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen, binnen een termijn van drie weken.

 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.

 5. Het is mogelijk dat u als ouder van een patiënt een verklaring wil toevoegen aan het dossier van uw kind. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.

 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

 3. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

 

Artikel 8 Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij patiëntgegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Gegevens kunnen alleen aan derden verstrekt worden als:

 1. u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, zoals geformuleerd in de behandelovereenkomst. Het gaat hierbij onder meer om het verstrekken van de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede zorgverlening en gegevens die verstuurd worden aan de verwijzer. Vaak is de verwijzer de huisarts;

 2. er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld of;

 3. wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of krachtens een gedane rechterlijke uitspraak.

 

In alle gevallen wordt u door ons vooraf geïnformeerd.

Artikel 9 Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:

 • Alle personen die namens Wijnmaalen Logopedie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen.

 • het geven van verantwoordelijkheid aan u als patiënt om zelf informatie vast te leggen (bv. filmpjes van de behandeling, door uzelf gemaakt) of te delen (bv. het meenemen van een verslag naar de leerkracht door uzelf).

 • De medewerkers van Wijnmaalen Logopedie zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 10 Verantwoordelijke gegevensbescherming

 • De eigenaars van Wijnmaalen Logopedie fungeren gezamenlijk als verantwoordelijken voor de gegevensbescherming.

 • Hiermee hebben zij tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking en op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 11 Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze www.wijnmaalenlogopedie.nl informeren.

 

Artikel 12 Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Wijnmaalen Logopedie, Von Weberhof 1, 3261 JG Oud-Beijerland.

 

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

bottom of page